Algemene voorwaarden

Damen Horeca & Freelance Service

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Damen Horeca & Freelance Service, hierna te noemen “Damen HFS”.

opdrachtgever: elke natuurlijke of (rechts-)persoon die aan Damen HFS een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Damen HFS optreedt. 
 2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming opdracht

 1. Alle aanbiedingen van Damen HFS worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding door de opdrachtgever gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. 
 2. Damen HFS bevestigt de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk dan wel elektronisch, ook indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt. Pas na deze bevestiging is Damen HFS aan de inhoud van de opdracht gebonden. 

Artikel 4 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium overeenkomen. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Damen HFS, geldende voor de periode waarin de opdracht worden uitgevoerd, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het honorarium exclusief reis- en verblijfkosten, huurkosten van materialen e/of vervoersmiddelen, communicatiekosten etc. Damen HFS doet opgave van de prijsfactoren, aan de hand waarvan de opdracht zal worden uitgevoerd. 
 4. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5 Tijdstip uitvoering van de opdracht

 1. De uitvoering van de opdracht vangt aan op het moment dat Damen HFS zich meldt op locatie van de opdrachtgever, althans in ieder geval vanaf het moment dat Damen HFS een aanvang maakt met haar werkzaamheden.
 2. Voor uitvoering van werkzaamheden wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de locatie van de opdrachtgever meer dan 6 kilometer is gelegen van de vestiging van Damen HFS, vangt de opdracht aan op het moment dat Damen HFS vanaf haar vestiging vertrekt. Alsdan zullen bovendien de te rijden kilometers in rekening worden gebracht.
 4. Onderbreking in uitvoering van de opdracht worden slechts dan niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht, indien sprake is van tijd die Damen HFS vrij neemt en naar eigen inzicht invult.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de opdracht uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. Normale werkuren zijn de eerste acht gewerkte uren in de periode tussen 6:00 en 18:00 uur. Indien werk verricht wordt buiten de normale werkuren, wordt het honorarium verhoogd;
 • -met 10% indien het werk wordt verricht op werkdagen in de periode tussen 6:00 en 18:00 uur,
 • -met 20% indien het werk wordt verricht op werkdagen buiten de periode tussen 6:00 en 18:00 uur,
 • -met 30% indien het werk wordt verricht buiten werkdagen.
 1. Indien meer dan 10 uren werk wordt verricht, worden door Damen HFS aan de opdrachtgever kosten doorberekend voor het gebruik van een goede warme maaltijd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de overeenkomst gedurende meerdere achtereenvolgende dagen wordt uitgevoerd, worden door Damen HFS aan de opdrachtgever kosten doorberekend voor overnachting indien deze redelijkerwijs noodzakelijk is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de overeenkomst gedurende meerdere achtereenvolgende dagen wordt uitgevoerd, waarbij Damen HFS en/of haar medewerkers aanwezig blijven zonder werkzaamheden te verrichten, worden door Damen HFS aan de opdrachtgever minimaal 8 uur per dag doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Gegevens, documenten en vergunningen

 1. De opdrachtgever draagt er zelfstandig zorg voor dat alle gegevens, documenten en vergunningen die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Damen HFS worden verstrekt. 
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en vergunningen waarvan Damen HFS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Damen HFS worden verstrekt. 
 3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, documenten en vergunningen niet tijdig aan Damen HFS zijn verstrekt, heeft Damen HFS het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Damen HFS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Damen HFS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, documenten en vergunningen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Artikel 7 Verzekeringen

 1. Indien Damen HFS in de uitvoering van zijn opdracht gebruik maakt van door de opdrachtgever verstrekte of door Damen HFS gehuurde vervoermiddelen en/of hulpmiddelen, zal opdrachtgever zorgdragen voor verzekering van alle personen (passagiers inbegrepen) en alle zaken, die gebruik maken van deze vervoermiddelen en/of hulpmiddelen, alsmede voor verzekering van de vervoermiddelen en/of hulpmiddelen zelf.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Damen HFS voor aanspraken van derden, welke voortkomen uit gebruik door Damen HFS in de uitvoering van de opdracht van door de opdrachtgever verstrekte of door Damen HFS gehuurde vervoermiddelen en/of hulpmiddelen.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van door Damen HFS en/of door haar ingeschakelde derden toebehorende vervoermiddelen en/of hulpmiddelen die in de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de aansprakelijkheid is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Damen HFS.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht

 1. Damen HFS zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit volgens Damen HFS vereist, heeft Damen HFS het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
 3. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Damen HFS, is het opdrachtgever verboden gebruik te maken van de diensten van personen (werknemers van Damen HFS en derden daaronder begrepen) welke namens Damen HFS betrokken zijn of in de laatste 6 maanden betrokken zijn geweest bij uitvoering van werkzaamheden.
 4. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever aan Damen HFS een boete. De boete bedraagt € 2.500,00 voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 500,00 voor iedere dag, of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de Damen HFS op grond van de wet of deze opdracht, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze opdracht en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 9 Foto’s en opnamen

 1. De opdrachtgever mag geen foto’s of opnamen (laten) maken van de uitvoering van de opdracht door Damen HFS ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Damen HFS kan foto’s of opnamen maken ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Damen HFS blijft eigenaar van foto’s of opnamen die zij maakt, ook indien zij deze aan de opdrachtgever verstrekt. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Damen HFS deze foto’s of opnamen te verveelvuldigen of publiceren. 

Artikel 10 Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Damen HFS zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Damen HFS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Damen HFS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Een wijziging of aanvulling van de opdracht door Damen HFS rechtvaardigt geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd om binnen 3 dagen nadat Damen HFS heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de opdracht te ontbinden. 

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de opdracht schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de opdracht werd gesloten. 
 2. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever binnen 3 dagen voor aanvang van de uitvoering, is deze jegens Damen HFS verschuldigd het volle honorarium, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen of gebruikelijk tarief. In overige gevallen is de opdrachtgever honorarium verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

Artikel 12 Beëindiging van de opdracht

 1. De vorderingen van Damen HFS op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 • -na het sluiten van de opdracht aan Damen HFS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen,
 • -Damen HFS de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. 2.In de genoemde gevallen is Damen HFS bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de opdracht te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking te worden gemeld aan Damen HFS, zo mogelijk aan de ter plaatse namens Damen HFS aanwezige medewerkers. 
 2. Indien directe melding onmogelijk is, dienen klachten uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Damen HFS.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Damen HFS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Damen HFS slechts aansprakelijk zijn tot maximaal de waarde van het terzake de betreffende werkzaamheden overeengekomen honorarium.
 4. Damen HFS zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Damen HFS opgegeven rekeningnummer. Vanaf het moment van in verzuim treden met betaling is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Niet-nakoming verplichtingen

 1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, verkeert deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. 
 2. In geval van verzuim komen dan, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen, zulks met een minimum van € 150.00.
 3. De opdrachtgever is jegens Damen HFS de door Damen HFS gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Damen HFS zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Damen HFS, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Damen HFS; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Damen HFS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Damen HFS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Damen HFS haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Damen HFS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Damen HFS niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Damen HFS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht door Damen HFS onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de verrichtte werkzaamheden betrekking hebben, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Damen HFS.
 2. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Damen HFS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Damen HFS in verband met die verzekering draagt. 
 3. Damen HFS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Damen HFS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, ook niet indien deze door haar zijn ingeschakeld.  

Artikel 18 Geschillenbeslechting

 1. De rechter te Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Damen HFS en de opdrachtgever kennis te nemen. Damen HFS blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Damen HFS zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke rechtsbetrekking tussen Damen HFS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

 1. Damen HFS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. Damen HFS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

CONTACT =>
info@catering-partyservice-damen.nl
 • We Tappas schotel serveren?
  Feestje of receptie? Maak uw gasten blij met tappas schotel. Lekker makkelijk en heerlijk!

 • Knutsel & Kleur Terras:

  Aan 5 kindertafeltjes en 20 kinderstoeltjes kunnen kinderen hun mooiste creaties maken.